UZMANLIK ALANLARIMIZ

ZEB Hukuk Danışmanlık ve Avukatlık Bürosu; Petrol, LPG ve diğer Enerji söktörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerine tüm güncel yayınlara ve güncel enerji piyasası mevzuatına göre hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Müvekkillerimizin enerji sektör ve piyasasındaki faaliyet gösterirken sıklıkla aynı sektörde faaliyet gösteren diğer resmi ve özel firma ve kurumlar ile hukuki uyuşmazlık…
ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK her ölçekten yerli ve yabancı sermayeli bankalara, finans kuruluşlarına ve hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere sektördeki işlemlerin yapılandırılması ve belgelerin hazırlanmasında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK hem kredi verenleri, hem de kredi alanları temsil etmekten kaynaklanan deneyimleriyle tüm tarafların beklenti ve…
ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK sektör ayrımı gözetmeksizin her ölçekteki yerli ve yabancı sermayeli şirkete, özel sermaye fonlarına, banka ve finans kuruluşlarına, yatırımcı, alıcı ve satıcılara teklif aşamasından işlem kapanışına ve arzu edilirse işlem kapanışı sonrası bütünleşme süreçlerine varıncaya kadar her safhada hukuki destek vermektedir. Şirket birleşme ve devralmaları konusunda yukarıdakilere…
ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK Türkiye’deki çevre yasaları ve doğal kaynaklara ilişkin düzenlemeler konusunda deneyime sahiptir.Bu çerçevede hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK müvekkillerine proje geliştirmeden, çevresel etki değerlendirmelerine (ÇED), gerekli izinlerin alınmasından hukuki durum tespiti ve risk analizine varıncaya kadar çevreye ilişkin her türlü konuda hukuki hizmet vermekte,…
ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK petrol ve gaz firmaları, yenilenebilir enerji üreticileri, elektrik şirketleri, dağıtıcılar ve enerji yan kuruluşları da dâhil olmak üzere enerji sektörü zincirinin bütününde müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Büromuz yerli ve yabancı sermayeli şirketlere araştırmadan proje geliştirmeye ve üretimden dağıtıma kadar tüm aşamalarda sektöre ilişkin yasa ve düzenlemeler…
Fikri ve sınai mülkiyet hukuku dünyadaki ve ülkemizdeki pek çok şirket için sundukları ürün ve hizmetlerin korunmasında büyük önem teşkil etmektedir. ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK fikirlerin, tasarımların, ürünlerin, hizmetlerin ve yatırımların korunması için hukuki danışmanlık yapmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında hizmet verdiğimiz konular: E-ticaret, internet ve e-ödemeler Fikri…
  ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK Türkiye’deki franchising işlemleri ve bayilik ağları ile ilgili hukuki destek vermektedir. Restoranlar, spor merkezleri, perakende zincirleri, hastaneler, eğlence merkezleri, teknoloji mağazaları ve otomotiv işletmelerinin franchising işlemleri ve bayilik ağları ile ilgili hukuki danışmanlık vermekteyiz. Büromuz hukuki durum incelemesi, risk analizi, işletmelerin kayıt ve kapanış işlemleri, fikri ve sınai…
Büromuz, sektöre ilişkin her türlü hukuki konuda yerli ve yabancı sermayeli yatırımcılara, arsa sahiplerine, kiracılara, gayrimenkul alıcı ve satıcılarına danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul kiralama ve alım-satımları, yatırımlar, proje geliştirme, proje finansmanı ve inşaat projelerinin her aşamasında aynı zamanda, gayrimenkul anlaşmazlıkları, kurumsal yeniden yapılandırma, borç yapılandırılması ve tasfiye işlemlerinde de hukuki…
Zeb Hukuk & Danışmanlık müvekkillerini hukuki anlaşmazlıklarda gerek arabuluculuk ve mahkeme dışı sulh müzakere süreçlerinde, gerekse de anlaşmazlıkların mahkemeler nezdinde çözümünde temsil etmektedir. Anlaşmazlığın konusu her ne olursa olsun, yerli ve yabancı sermayeli şirketlere, kişi ve kuruluşlara, banka ve finans kurumlarına ve sigorta şirketlerine ticari davalar, iş davaları, sigorta davaları,…
ZEB HUKUK & DANIŞMANLIK yerli ve yabancı şirketleri iş davalarında, şirket içi ya da resmi kurumlar nezdindeki soruşturmalarda temsil etmekte, ayrıca iş sözleşmelerinin akdedilmesi ve feshi, toplu sözleşmeler konusunda hukuki destek vermektedir. İş hukuku alanında hizmet sağladığımız konulardan bazıları aşağıdaki gibidir: Alternatif anlaşmazlık çözümleri Ayrımcılık, misilleme ve haksız muamele davaları…
Zeb Hukuk & Danışmanlık kamu politikaları ve yasal düzenlemeler konusundaki deneyimiyle müvekkillerine faaliyette bulundukları sektöre ilişkin risk ve sorumlulukların belirlenmesi, planlama ve yasalara uyum süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Kamu politikaları ve düzenlemeler alanında hukuki destek verdiğimiz konulardan bazıları aşağıdaki gibidir: AB yasa ve prensipleri Bankacılık düzenlemeleri Çevre yönetmeliği Devlet…
Zeb Hukuk & Danışmanlık Avukatlık Bürosu 6306 sayılı afet riski altındaki alanların üzerinde kurulu depreme dayanımı yeterli olmayan binaların, yeni ve depreme dayanıklı binalar ile değiştirilmesini amaçlayan kentsel dönüşüm kanunu kapsamında kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili bilmek istediğiniz her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini sunmaktadır. Kentsel Dönüşüm Hukuku Kentsel…
Zeb Hukuk & Danışmanlık madencilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelere arama ve işletme ruhsat ve izinleri, imtiyaz hakları ve ruhsat devirleri işlemlerinde madencilik hukuku ve sektöre ilişkin mevzuat ve düzenlemelerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Madencilik hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir: Maden işletmeciliği ile ilgili yasal düzenlemeler Madencilik…
Zeb Hukuk & Danışmanlık menkul değerler işlemleri, yasal düzenlemeler, kurumsal finansman projeleri ve sermaye piyasaları ile ilgili her türlü konuda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Büromuz hisse senedi ihraççılarını, aracılık yüklenicilerini, hâkim pay sahiplerini ve paylarını satan hissedarları temsil etmekte ve geniş bir sektörel yelpazede faaliyet göstermekte olan her ölçekteki şirkete…
Zeb Hukuk & Danışmanlık sektör farkı gözetmeksizin, özel sermaye yatırımları ve işlemleri konusunda sahip olduğu deneyim ile yasalar ve mevzuat konusunda hukuk danışmanlığı sağlamakta, fon kuruluşları, şirket birleşme ve devralmaları ve yeniden yapılandırmalarda da destek vermektedir. Özel sermaye alanında hizmet sağladığımız konulardan bazıları aşağıdaki gibidir: Altyapı projeleri ve kamu-özel sektör…
Zeb Hukuk & Danışmanlık, şirket ve kuruluşları Rekabet Kurumu ve diğer düzenleyici kurumlar ile mahkemeler nezdinde temsil etmekte, ilgili mevzuat ve düzenlemelere uyum konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Rekabet Kurumu ve diğer düzenleyici kurumların inceleme ve soruşturmalarında temsilci sıfatıyla görev almak, şirketlerin günlük iş akışları kapsamındaki tüm sözleşme ve uygulamalarının…
Zeb Hukuk & Danışmanlık sigorta şirketlerine, acentelere ve finans kuruluşlarına sigortacılık sektörünün her alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Ayrıca yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin yöneticileri için mesleki sorumluluk sigortaları ile hayat ve sağlık sigortaları poliçelerinin satın alınmasında danışmanlık sağlamaktayız Sigortacılık sektöründe hizmet verdiğimiz konulardan bazıları aşağıdaki gibidir: Gayrimenkul mülkiyet garanti…
Zeb Hukuk & Danışmanlık şirketler hukuku, ticaret hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermektedir.  Zeb Hukuk & Danışmanlığın bu alandaki tecrübeleri arasında malvarlığı satışı faaliyetleri ve ortak girişimler bulunmakta olup, ayrıca hissedar anlaşmaları, yeddi emin, hisse rehini, hesap rehini, hizmet, dağıtım ve lisans anlaşmaları gibi diğer tamamlayıcı anlaşmaların hazırlanması ve müzakeresinde de…
Zeb Hukuk & Danışmanlık gerek Türkiye’deki, gerekse de uluslararası arenadaki anlaşmazlıklarda davacı ve davalılara stratejik ve pratik hukuki çözümler sunmaktadır. Özellikle petrol ve gaz, doğal kaynaklar (madencilik ve orman ürünleri sektörleri de dâhil olmak üzere), otel işletmeleri, finansal hizmetler, altyapı ve devlet sektörlerindeki tahkim davalarında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Çalışmalarımız…
Zeb Hukuk & Danışmanlık Ticaret Örgütü (DTÖ), ticaret başkentleri ve gümrük kapılarındaki işlemlerle ilgili olarak geniş bir sektörel yelpazede faaliyet gösteren şirketlere hukuki hizmetler vermektedir. Büromuz her türlü ticari anlaşmazlık, ikili anlaşma, ticaret çözümleri ve gümrükleme işlemleri esnasında müvekkillerimize rehberlik etmektedir. Ticaret, DTÖ ve Gümrükleme işlemlerinde danışmanlık verdiğimiz alanlar: Bölgesel…
Ticari işletmelerde iflas, yeniden yapılandırma ya da haciz durumu ortaya çıktığında ve mali sıkıntılar iş akışını tehdit etmeye başladığında tüm taraflar hızlı ve etkin çözüm yolları arayışına girmektedirler Zeb Hukuk & Danışmanlık sektör farkı gözetmeksizin yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ticari borç ve alacaklar, hukuki durum incelemesi ve risk analizi,…